Visie

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.

Een schooleigen christelijke identiteit.

We kiezen voor een gelovige opvoeding, waarbij we de christelijke waarden bijbrengen en voorleven. Wij verwachten van de ouders dat zij positief en loyaal zijn ten opzichte van de geloofsopvoeding die de kinderen wordt bijgebracht. De leerlingen nemen bijgevolg deel aan alle gebedsmomenten en vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

De school als gemeenschap en als organisatie.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering.

Een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om alle kinderen te ondersteunen en te begeleiden ongeacht hun intelligentie en sociale achtergrond. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De uniciteit van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Aan de kleuters willen we maximale stimuli bieden om de ontwikkelingsdoelen te bereiken. Op een speelse wijze en in een gemoedelijke sfeer hebben we voor hun totale ontwikkeling. In de lagere klassen willen wij een maximale inspanning leveren tot het bereiken van de eindtermen.

De ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Elk kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …